Faktoring za ubrzanje naplate potraživanja

Faktoring je financijska usluga kojom pružatelj te usluge (Faktor) otkupljuje nedospjela potraživanja Dobavljača koji je Kupcu prodao neku robu ili izvršio neku uslugu. U pravilu se otkupljuju kratkoročna potraživanja s rokom dospijeća do 180 dana. Visina naknade za faktoring ovisi o bonitetu kupca, odnosno riziku naplate potraživanja od njega, a trošak usluge, uz naknadu za faktoring, uključuje i kamatu.

Faktoring u biti predstavlja ustup potraživanja, pri čemu Dobavljač, Kupac i Faktor potpisuju ugovor o cesiji. Dobavljač i Faktor uz to potpisuju i ugovor o faktoringu, temeljem kojega Faktor Dobavljaču odmah isplaćuje 70% do 90% iznosa fakture, umanjeno za iznos naknade za faktoring. Nakon što Kupac plati svoju obvezu, Faktor Dobavljaču isplaćuje ostatak do punog iznosa fakture, umanjen za kamatu.

Važno je znati da postoje dvije vrste faktoringa – s regresom i bez regresa. Faktoring s regresom znači da će faktor, ako se ne naplati od Kupca, potraživati povrat uplaćenih sredstava od Dobavljača, dok je kod faktoringa bez regresa rizik naplate u cijelosti na Faktoru. Zbog toga je i naknada za faktoring bez regresa nešto veća.

Faktoring je namijenjen poduzetnicima koji žele unaprijediti svoju likvidnost, bez kreditnog zaduživanja, čime si povećavaju kreditnu sposobnost, odnosno bonitet. Isto tako, korištenjem faktoringa smanjuje se rizik naplate. Naime, prije prihvata potraživanja, Faktor temeljito provjerava bonitet Kupca, te će upozoriti Dobavljača na povećani rizik naplate.